Інформація для клієнтів

Порядок зміни постачальника газу

     Споживач має право в установленому цими Правилами порядку на зміну постачальника шляхом укладення нового договору про постачання природного газу споживачу з новим постачальником.

     Процес зміни споживачем постачальника газу забезпечується суб’єктами (учасниками) ринку природного газу та учасниками роздрібного ринку природного газу, які задіяні у процесі зміни постачальника газу та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

     Зміна постачальника газу за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового постачальника газу про наміри змінити попереднього постачальника газу, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

     Днем повідомлення споживачем про намір змінити постачальника газу вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового постачальника газу щодо наміру укласти з ним договір про постачання природного газу споживачу.

     Якщо споживач має чинний договір про постачання природного газу споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього постачальника газу споживач повинен повідомити нового постачальника газу про намір укласти з ним договір про постачання природного газу споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

Вирішення спорів

ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

     Всі спори та суперечки, що виникають між постачальником та cпоживачем, вирішуються шляхом переговорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути усі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

     У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до чинного законодавства України.

Загальні умови постачання природного газу

     Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами.

     Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом України «Про ринок природного газу».

     Права та обов’язки постачальників і споживачів визначаються Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним і Господарським кодексами України, правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами, а також договором постачання природного газу.

     Договір постачання повинен містити такі істотні умови:

     1) обов’язок постачальника забезпечити споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті постачальника;

     2) обов’язок постачальника забезпечити споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу таким споживачем на безоплатній основі;

     3) обов’язок постачальника повідомити споживачу про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права споживача на дострокове розірвання договору постачання, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними;

     4) обов’язок постачальника забезпечити споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;

     5) обов’язок постачальника забезпечити споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення спорів з таким постачальником;

     6) порядок відшкодування та визначення розміру збитків, завданих внаслідок порушення договору постачання.

Права та обов'язки постачальника і споживача природного газу

     Права та обов’язки постачальників і споживачів природного газу передбачені нормами Закону України "Про ринок природного газу" та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827.

Постачальник має право:

     - укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

     - отримувати від Споживача оплату за поставлений газ відповідно до умов договору;

     - на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

     - на повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу;

     - ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами договору та Правил постачання природного газу;

     - оперативно контролювати обсяг споживання природного газу Споживачем, використовуючи інформаційну платформу Оператора або інформацію Споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті Споживача;

     - на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу відповідно до умов договору;

     - інші права, передбачені договором, Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Постачальник зобов'язаний:

     - дотримуватись Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, вимог іншого законодавства з питань постачання природного газу;

     - забезпечити постачання газу на умовах, визначених договором;

     - забезпечити відповідно до вимог Кодексу ГТС своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання Споживачем договору;

     - в установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності, пов'язаної з постачанням газу;

     - своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість Споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації Споживачем не оплачуються;

     - забезпечити Споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті постачальника;

     - забезпечити Споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу таким Споживачем на безоплатній основі;

     - повідомити Споживачу про намір внесення змін до договору в частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права Споживача на дострокове розірвання договору постачання, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними;

     - забезпечити Споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;

     - забезпечити Споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення спорів з таким Постачальником;

     - своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

     - дотримуватися стандартів та вимог до якості обслуговування Споживача;

     - надати Споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору;

     - у випадку ініціювання виключення споживача із Реєстру споживачів постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС) повідомляти Споживача про вчинення таких дій;

     - повідомити Споживача про намір внесення змін до договору за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами та гарантувати права Споживача на дострокове розірвання договору, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними;

     - виконувати інші обов'язки, передбачені договором, Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Споживач має право:

     - на отримання природного газу в обсягах та на умовах, визначених договором.

     - на безкоштовне отримання інформації щодо цін Постачальника на газ та порядок оплати.

     - самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства;

     - вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору;

     - на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу відповідно до умов договору;

     - на отримання від Постачальника інформації, визначеної Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

     - на зміну постачальника у порядку передбаченому договором та нормативно-правовими актами з цього питання;

     - розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Постачальника не менш як за 10 днів за таких обставин:

     - якщо Постачальник суттєво порушить свої зобов’язання, що створить передумови для затримки поставки Товару у встановлені договором терміни більше ніж на один місяць;

     - якщо Постачальник пропонує внести зміни до істотних умов договору шляхом укладення додаткових угод до договору без передбаченого законодавством обґрунтування. Письмове повідомлення надсилається рекомендованим листом з описом вкладення на адресу фактичного місцезнаходження Постачальника;

     - інші права, передбачені договором, Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Споживач зобов'язується:

     - дотримуватись Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, вимог іншого законодавства з питань постачання природного газу;

     - забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договором;

     - своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договором;

     - здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання природного газу;

     - забезпечувати допуск представників Постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

     - контролювати власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання;

     - повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки;

     - у разі необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більше ніж на 50 % від середньодобового обсягу) Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника та Оператора ГРМ не пізніше ніж за три доби до такої зміни.

Порядок укладання договору постачання природного газу

     Порядок укладання договорів постачання природного газу здійснюється відповідно до положень статей 12, 14 Закону України "Про ринок природного газу", та розділу ІІ та ІV Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827:

      1. Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами;

     2. Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом України «Про ринок природного газу»;

     3. Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:

     - заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний EIC-код та очікувані об'єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;

     - належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт споживача;

     - копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах;

     - довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності);

     4. Договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду договору:

     1) місце і дата укладення договору, а також найменування/прізвища, імена, по батькові постачальника і споживача та їх EIC-коди як суб'єктів ринку природного газу;

     2) предмет договору, відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити споживачу природний газ в необхідних для нього об'ємах (обсягах);

     3) EIC-код точки/точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу постачальником (за необхідності, якщо по інших точках комерційного обліку постачання газу здійснює інший постачальник);

     4) найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким споживач уклав договір розподілу/транспортування природного газу;

     5) річні, місячні та/або добові обсяги природного газу, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності), та/або допустиме їх відхилення;

     6) порядок перегляду та коригування підтверджених обсягів природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду;

     7) режими постачання та споживання природного газу протягом розрахункового періоду;

     8) ціна постачання природного газу за договором;

     9) порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ;

     10) порядок звіряння фактичного об'єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи протягом відповідного періоду;

     11) відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні якості послуг постачальника за договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи його затримці (норма вноситься в договір за згодою сторін);

     12) перелік випадків, коли постачання природного газу може бути обмежено/припинено споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по споживачу, що не є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених Правилах;

     13) порядок зміни постачальника;

     14) строк дії договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;

     15) місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити сторін;

     16) інформація, що стосується прав споживачів, у тому числі щодо розгляду скарг (вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкування та/або публічного оголошення інформації, що подається постачальником згідно з цими Правилами;

     17) порядок вирішення спорів відповідно до пункту 9 розділу VI цих Правил;

     18) право споживача на отримання інформації, визначеної Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення".

     З метою недопущення постачальником небалансу між обсягами природного газу, поданими ним у газотранспортну систему для потреб своїх споживачів, та обсягами природного газу, відібраними/спожитими його споживачами, у договорі постачання природного газу за домовленістю сторін (споживача та постачальника) може бути визначена процедура передачі споживачем даних про фактичне споживання природного газу за попередню газову добу.

     Усі умови поставки природного газу за договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана споживачеві до укладення договору.

     Споживачу має бути надане належне повідомлення постачальника про намір змінити умови договору постачання природного газу, при цьому споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами). Споживачі мають право відмовитися від договору, якщо вони не приймають нові умови, повідомлені постачальником.

     5. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов'язаний повідомити постачальника та оператора газорозподільної системи/оператора газотранспортної системи не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

     Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із споживачем, який звільняє приміщення.

     6. Кожен споживач (у тому числі побутовий споживач) має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цими Правилами.

     Зміні постачальника має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

     Забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв’язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів).

     Зміна постачальника за ініціативою споживача має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити постачальника, за умови дотримання правил зміни постачальника, у тому числі обов’язку щодо здійснення повного остаточного розрахунку з попереднім постачальником.

     7. Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником, але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

Особистий кабінет